مراحل تشکیل تخم مرغ: بیشتر پرندگان و از جمله ماکیان فقط دارای یک تخمدان فعال هستند که در طرف چپ قرار گرفته و تخمدان راست فعالیتی ندارد و تقریبا از بین رفته است.تخمدان پرنده بالغ شبیه به یک خوشه انگور است که در آن تعدادی زرده در مراحل مختلف رشد وجود دارد که به آنها اووسیت گویند .در هنگام بلوغ و هنگام تخمگذاری تعداد کمی از این اووسیت ها شروع به افزایش اندازه و حجم خود میکنند این اووسیت ها دارای یک غشاء بنام غشاء زرده ویتلین ممبرین میباشند که زرده بین آنها قرار گرفته است.زرده و غشا وتیلین خود بوسیله یک وزیکول از بافت رابط پوشیده میشود که در این حالت به آن فولیکول میگویند. دور هر فولیکول را یک شبکه مویرگی احاطه نموده است که بوسیله آن مواد غذایی به فولیکول میرسد. همانطور که گفته شد هنگامیکه زرده شروع به رشد نمود و رشد آن بحد کافی رسید فولیکول در جاییکه رگهای خونی وجود ندارد استیگما ترک بر می دارد و زرده بداخل شیپور یا مجرای فانل می افتد. مجرای تخم : اوی داکت پس از اینکه زرده رسیده از تخمدان رها و بداخل شیپور افتاد در مجرای تخم بقیه قسمتهای تخم ساخته میشود.

تشکیل تخم مرغ

در هنگام جفتگیری سلولهای اسپرماتوزوئید بداخل کلوآک ریخته می شود و این سلوله بطرف نواحی بالایی مجرای تخم حرکت میکنند.حرکت اسپرماتوزوئیدها بسیار سریع می باشد .برخورد اوول و اسپرماتوزوئید یا لقاح فقط در ناحیه فانل صورت میگیرد. معمولا زرده پس از رها شدن در این ناحیه برای مدت چند دقیقه توقف می کند و در صورتیکه اسپرماتوزوئید در این ناحیه وجود داشته باشد لقاح انجام می گیرد و سلول تخم یا زیگات تشکیل می شود.زیگوت به محض تشکیل شدن برای تقسیم و تغییرات آماده میشود این عمل تا حدود ۲۴ ساعت بعد که تخم در اویدوکت قرار دارد ادامه پیدا میکند و از نظر اندازه و حجم افزایش پیدا میکند و تولید لکه رویان یا اسپات گرم را در کنار و بالای زرده میکند زرده پس از لقاح وارد ناحیه ماگنوم میشود در این ناحیه توسط غدد ترشحی موجود قسمتهای سفیده غلیظ و غشاءشالاؤ تشکیل میشود.

زرده که دور آنرا سفیده غلیظ فرا گرفته است براثر حرکت دودی به ناحیه استی موس می رسد در این ناحیه سفیده رقیق و دو غشاء پوسته تشکیل می شود و تخم فرم و قالب می گیرد. در ناحیه رحم یا یوتروس تخم بیشترین زمان توقف را دارد در این ناحیه سفیده و پوسته ها تکمیل شده .دوغشاء ای که دور تخم را فرا گرفته اند از هم جدا می شوند و در ناحیه پهن تخم محوطه ای بنام اطاقک هوایی ایر سک می سازند.در طی مدتی که تخم در ناحیه رحم توقف می کند بوسیله غدد مترشحه آن پوسته اصلی تخم : شل، ساخته میشود. قسمت اعظم این ترشحات از کربنات دو کلسیم است که بوسیله جریان خون به رحم حمل میشود . در ناحیه رحم پس از اینکه پوسته آهکی کاملا فرم گرفت در مرحله آخر یک ماده مرطوب و قابل رویت بنام بلوم ترشح شده و روی خلل و فرج تخم را فرا میگیرد . این ماده سبب لیز شدن و سهولت در خارج شدن تخم میگردد این مادهد پس از خروج تخم در مجاورت هوا خشک می شود و تا حد زیادی نیز جلوی ورود میکروبها را به داخل تخم میگیرد.

مراحل تشکیل تخم مرغ

مراحل تشکیل تخم مرغ: قبل از اینکه تخم در رحم به مرحله سخت شدن برسد بوسیله لمس کردن شکم در سمت چپ میتوان وجود آنرا در صبح زود حس نمود .از این عمل می توان برای تشخیص مرغ تخمی از غیر تخمی استفاده نمود. در ناحیه مهبل تخم برای مدت کوتاهی توقف کرده .وقتی که تخم به این ناحیه رسید پرنده براثر رفلکس احساس دفع میکند .از ناحیه واژه بر اثر انقباض و انبساط عضلات و حرکات دودی به تخم فشار می آید و آنرا بطرف کلوآک می راند .کلوآک در نتیجه فشار ، باز و با حرکات مخصوص تخم از بدن خارج میشود و به اصطلاح تخم گذاری انجام میگردد.

تخم نطفه دار انواع طیور و همچنین انواع دستگاه جوجه کشی در فروشگاه اینترنتی جوجه کش موجود میباشد.